DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. Phone : [90 212] 253 66 30
Fax : [90 212] 254 01 87
e-mail : yonetim@dilerhld.com

ENTEGRE POLİTİKAMIZ

(Kalite - Çevre – İş Sağlığı ve Güvenliği-Sürdürülebilirlik )

Yayın Tarihi: 04/01/2010

Revizyon No: 3

Revizyon Tarihi: 28/11/2016

 

Diler Demir Çelik End. ve Tic. A.Ş. olarak  faaliyet gösterdiğimiz  ulusal ve uluslararası pazarlarda bağlam, ilke ve değerlerimizle oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemleri ve Nükleer Güvenlik Kültürü ile ilgili (uygulanabilir) yasal, yerel ve müşteri şartlarına uymayı, müşteri memnuniyetini arttırmayı, doğal çevreyi bozmadan, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı amaçlıyoruz.

  Bu amaçla;

 • Politikamızın Hedeflerimizin oluşturulması için bir çerçeve sağlamasını; kuruluşumuz içinde duyurulmasını, anlaşılmasını, uygulanmasını ve ilgili tarafların erişimine açık olmasını ve sürekliliğinin sağlanmasını,
 • Dilerin stratejik istikametini desteklemeyi,
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Kirliliğin önlenmesini ve Dilerin bağlamı ile ilgili olarak doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Faaliyetlerimizin, ürün ve hizmetlerimizin çevresel etkileri, mahiyeti ve ölçeği dahil olmak ozere Diler amaç ve bağlamına uygunluğunu,
 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, hammadde ve doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, sera gazı etkisini, taşıma etkisini ve enerji tüketimini azaltmayı,
 • Sağlık,güvenlik ve çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini artırmayı,
 • Kalite - Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği performansını artırmak için yönetim sistemlerimizi ve Nükleer Güvenlik Kültürümüzü sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda yaşam döngüsünü ve tüm sreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi,
 • Sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması, ekosistem ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik tedbirler almayı,
 • Çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın Kalite - Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluklarını fark edebilmeleri için etkin iletişim düzenini sağlamayı,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • Risk ve fırsatları anlamak ve kontrol etmek (kontrol hiyerarşisine göre) için paydaşlarla sıkı bağlar kurmayı, bunların beklentilerini ve yerel ekonomiye etkilerini göz önünde bulundurmayı,
 • Yerel Toplum ve diğer Paydaşlarımızda sorumluluk bilincini geliştirmeyi, Sosyal, Ekonomik ihtiyaçlarını ve İnsani haklarını karşılamayı, etik iş kurallarına uymayı, (ILO?ya ve ETI temel şart ve koşullarına uyum çerçevesinde)
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı, bunlardaki farkındalığı artırarak Kalite - Çevre ? İş Sağlığı ve Güvenliği standartları, Sürdürülebilirlik ve Nükleer Güvenlik Kültürü gereklerini tüm paydaşlarımızın katılımı ile uygulamayı,
 • Sorumlu tedarik ilkeleri çerçevesinde hareket etmeyi,

          taahhüt ederiz.

     İbrahim PEKTAŞ

 DİLER DEMİR ÇELİKDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÜRETİMİ SERTİFİKASI DAHİLİNDE OLUŞTURULAN
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ ve TİC. A.Ş.PAYDAŞETKİLEŞİMİ VE PAYDAŞ HARİTASI

 

PAYDAŞ ETKİLEŞİMİ

 

PAYDAŞLARIMIZ GÖZÜNDE STRATEJİK KONULARIMIZ

 

 

 

 

SICAK ŞARJ UYGULAMASI

Enerjiverimliliğini arttırmak, dolayısı ile karbon salınımını azaltmak ve enerjimaliyetlerini düşürmek amacı ile kurulan sıcak şarj uygulaması ile Diler DemirÇelik A.Ş de 2015 yılındaki sıcak kütük şarj oranı % 53 oranındagerçekleşmiş, 2016 yılı için bu oranı %60 ların üzerine çıkartmak hedeflenmektedir.Bu yolla doğalgaz tüketiminde azalma gerçekleşirken, taşıma işlemleri sırasındameydana gelebilecek iş kazaları riskini de azaltılmış olmaktayız.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diler Öneri Sistemi (DÖSİS), 2008 yılında yüksek verimlilikve performans düzeyine ulaşmak için çalışanların sahip olduğu tecrübebirikimini kullanmalarını ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını sağlamakamacıyla devreye alınmıştır.

DÖSİS'te değerlendirilen öneri konuları aşağıdaki gibidir,

Ø  Üretim artışı

Ø  Kalite iyileştirme

Ø  Malzeme ve zamandantasarruf

Ø  Enerji tasarrufu

Ø  Çalışma metoduiyileştirme

Ø  Maliyet düşürme

Ø  İş akışınıniyileştirilmesi

Ø  Süreçler arası iletişim

Ø  Stok azaltma vb.

 

Çalışanlar, fikirlerini sahada muhtelif yerlerde bulunanöneri formları aracılığıyla ya da DÖSİS programı yardımıyla bildirebilmektedir.

Verilen öneriler haftalık olarak toplandıktan sonra ÖneriDeğerlendirme Kurulu'na sunulmaktadır. Kurul Başkanı, Öneri DeğerlendirmeKurulu'nun öneri ile ilgili görüşlerini dikkate alarak öneriyi ilgili bölümeyönlendirmektedir. İlgili birim yöneticisi bir uygulama görevlisi atayarakönerinin hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Öneri uygulandıktan sonra getirisihesaplanarak, öneri veren kişi ödüllendirilmektedir. 2008-2015 yılları arasında247 adet öneri uygulanmıştır, 2016 yılbaşı itibari ile 63 adet önerininuygulaması devam etmektedir.

 

 


Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir.

*ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

*ISO 14001 Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.

*ISO 14001 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

*Kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiş bir gerçektir. Bu gerçek göz önüne alınarak hazırlanan ISO 14001, çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi amacıyla oluşturulan bir yönetim sistemidir.

*ISO 14001 standardı, çevre ile ilgili risk ve fırsatların daha verimli bir biçimde yönetilmesine zemin oluştururken, sanayi kuruluşlarının faaliyetleri sebebiyle çevreye verdikleri zararı da en aza indirgeyip, enerji ve hammadde tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır.

*ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemlerine ilişkin olarak uluslar arası alanda tanınmış bir standart olup, kuruluşların faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevreyle ilgili unsurlarının daha etkin şekilde nasıl yönetileceği konusunda bir kılavuz sunmaktadır.

*ISO 14001 standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi kuran kuruluş, tabi kaynakların tüketilmemesi ve kirletilmemesini veya bu olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilerek, çevreye saygılı, güvenilir bir firma imajı uyandırılmasını sağlamaktadır.

ISO 14001 Uygulamanın Faydaları

- Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması,
- Çevresel performansın artırılması,
- Market Stratejileri,
- Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması,
- İşletme itibar ve Pazar payının artırılması,
- Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması,
- Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması,
- Kirliliği kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması,
- Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması,
- İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması,
- ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması,
- Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır,
- Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer,
- Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır,
- Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır,
- Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dokümante edilmiş çevre yönetim sistemi ve
ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilir,
- Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır,
- Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar,
- Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder,
- Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansı artar,
- Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır),
- Çevreye bırakılan atıklar azalır.

  

Diler ISO 14001 ÇYS uygulamaları

İnsan ve çevreye olumsuz etkiler veren,doğal yapıyı bozan ve dünyamızı yaşanılmaz kılan en önemli etken,ortaya çıkan atıkların etkin ve doğru bir şekilde Geri kazanım/bertaraf işlemlerinin yapılamayışıdır.

Fabrikamızda oluşan tüm atıklar Çevre ve Orman Bakanlığından lisans almış Geri kazanım/Bertaraf firmalarına gönderilmektedir.Bu yönde yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımız çevreye ve doğaya vermiş olduğumuz önemin bir göstergesidir.

 

Diler Demir Çelik Ve Atık Yönetimi Uygulamaları

Tehlikeli Atıklar:

Fabrikamızda meydana gelen atıklardan; baca tozu, atık yağlar, v.b. atıklar, kontamine atıklar, piller, aküler, florasanlar, tıbbi atıklar, boş kartuş ve toner kutuları, tutkal, mürekkep kutuları, boş yağ ve boya bidonları tehlikeli atık sınıfına girmektedir.

Tehlikeli atıklar, ilgili bölüm elemanı tarafından üzerinde içindeki atığın cinsi ve özelliği tanımlı Tehlikeli Atık yazısı bulunan kapların içindeki poşetlerde depolanır. Kaplar, tesiste bölümlerde bulunur.

               Bu konteynerlerin içine üzerlerinde belirtilen atıklar haricinde kesinlikle farklı bir atıkatılmaz.Fabrikamızda oluşan tehlikeli atıklar atık kabul tesisine götürülür ve biriktirilir.

 

               Atık Yağlar

               Kullanım sonucu özelliğini yitirmiş tüm yağlar (atık yağlar)varillere ağzı kapalı olacak şekilde koyulur.;İçine atık yağ konmuş olan varillerin üzerine kağıtyapıştırılarak atık kabul tesisine gönderilir.Atık yağlar belli bir miktara ulaştığı zaman lisanslı bir taşıma aracı ile lisans almış olan geri kazanım/bertaraf tesislerine ulusal atık taşıma formu doldurularak gönderilir.Yağ sızıntısı ve temizliğinde kullanılan üstüpü, talaş, kum ve parça bezleri tehlikeli atık  poşetlerine veya kutularına atılır.

  

Atık Piller ve Aküler

Fabrikada kullanılan ve pil ile çalışan cihazlardan özel kapsamda olanlar haricindeki tüm cihazlarda şarj edilebilir pil kullanılmasına özen gösterilir.Kullanım ömrü dolmuş veya sızdıran tüm piller Yardımcı İşletmeler Müdürlüğü personellerine verilir .Yardımcı İşletmeler Müdürlüğünde toplanan kullanılmış piller belli bir miktara ulaştığı zaman Fabrika içerisinde bulunan  atık kabul tesisine götürülür.

 

*Fabrikamızda oluşan akümülatörler ve trasformatörler Elektrik Bakım Müdürlüğü tarafından ayrı olarak toplanır ve atık kabul tesisine gönderilir.

 

*Fabrikamızda oluşan kullanılmayan florasanlar Yardımcı İşletmeler Müdürlüğü tarafından  kendisine ait ambalajında ayrı olarak toplanır ve atık kabul tesisine gönderilir. Florasanların,toplanması ve atık kabul tesisine gönderilmesi sırasında patlamamasına dikkat edilir.

 

Atık kabul tesisinde belli bir miktara ulaşan tüm tehlikeli atıklar ulusal atık taşıma formu doldurularak lisanslı Geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilir.

 

      Her yıl sonunda tehlikeli atıkların Geri kazanım/Bertaraf bilgileri Çevre ve Orman Bakanlığına,tehlikeli atık beyan sistemi aracılığı ile beyan edilir.

 

Katı Atıklar:

 

Fabrika içinde tüm personelin ulaşabileceği yerlere atığın kaynağında ayrı toplanmasını sağlamakamacıyla atık konteynerları konulmuştur.Bu konteynerlerin içine üzerlerinde belirtilen atıklar haricinde kesinlikle farklı bir atık atılmaz.

Fabrikamızda oluşan kağıt, plastik, cam, metal, tahta, elektrik-elektronik atıklar, kablolar, lastik gibi  katı atıklar atık kabul tesisine götürülür ve biriktirilir.

               Atık kabul tesisine atıklar atık kabul formu doldurulmak suretiyle alınır.

Geri kazanımı olan katı atıklar belli bir miktara ulaştığında anlaşma yapılmış olan geri kazanım firmalarına gönderilir.Curuf ve tufallar  diğer atıklardan ayrı olarak istiflenir.

               Evsel atıklar, belediyeye ait çöp konteynerlerine koyulur. Belediye çöp arabalarıyla alınarak belediyeye ait çöp depolama alanına götürülür.

 

 Sıvı Atıklar

 

  İşletmemizde Endüstriyel kaynaklı atık sularımız bulunmamaktadır. Soğutma amacıyla kullanılan Proses sularını kuyu ve şebeke hattından temin edilir.Bu amaçla sisteme gönderilen tüm sular çöktürme havuzlarına alınır,dinlendirilir,daha sonra soğutma kulelerinde soğutularak tekrar sisteme gönderilir. İşletmemizdeki  atıksu kaynağı ise; mutfak, banyo tuvalet gibi birimlerden toplanan evsel nitelikli atık sulardır. Evsel atıksular işletmemiz geneline yayılmış bağlantı kanalları vasıtası ile toplama çukuruna alınır,buradan da Dilovası OSB arıtma tesisine gönderilir.

 

               Tıbbi Atıklar

 

 Tıbbi atıklar evsel ve diğer atıklardan ayrı olarak toplanır.Revirde pansuman sonrası oluşan atıklar, içerisinde tıbbi atık poşeti bulunan konteynerlerde toplanır.Delici ve kesici atıklar torbayı delmeyecek şekilde kendi ambalajı kullanılarak poşete atılır.Kullanılmış şırıngalar plastik kılıfları içinde revire yerleştirilmiş, içerisinde özel tıbbi atık poşeti bulunan tıbbi atık konteynerine atılır.Kullanma süresi geçmiş veya kullanılmış ilaçlar ve bunlara ait ambalajlar da aynı tıbbi atık  konteynerında toplanır.Herhangi bir şekilde çevreye tıbbi atık (kan, kanlı bez vb) döküldüğünde, derhal dezenfektanlı su ile temizlenmesi sağlanır.Bu işlemler yapılırken mutlaka eldiven giyilir.Tıbbi atık konteyneri dolduktan sonra, bertaraf edilmek üzere anlaşmalı bertaraf tesislerine Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine hükümleri çerçevesinde sevk edilir.

 

      Emisyon

 

İşletmemiz Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak 08.06.2010 tarihli Emisyon İzin Belgesine sahip bulunmaktadır.

.Fabrikamızda Haddehane tav fırını bacasından, ark ocağı ve pota ocağı çalışması sırasında meydana gelen toz ve dumanların tutulduğu toz tutma bacasından, fabrika içerisinde yükleme ve boşaltma çalışmaları sırasında meydana gelen tozlardan, jeneratör egzos emisyonlarından, firma araçlarının egzoslarından emisyonlar oluşmaktadır.Bu emisyonlar fabrikadaki 2.400.000 m3 kapasiteli iki adet toz tutma tesisinde tutulmaktadır.Emisyon ölçüm raporları periyodik olarak lisanslı firmalara hazırlatılmaktadır.Baca gazı emisyonları on-line olarak ölçülmektedir.Ölçülen tüm parametreler Online ölçüm sistemi aracılığı ile  Çevre ve Orman Bakanlığı kontrol edilmektedir.

 

      Çevresel Gürültü:

Faaliyetlerimizden kaynaklanan gürültüyü kontrol altına almak ve etkilerini azaltmak amacıyla Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine istinaden Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri  Prosedürlerinde anlatıldığı şekilde gürültü ölçümleri yaptırılır.